ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง เพียงวันละ 75 บาท คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท!!

ยื่นขอวีซ่า วีซ่าไม่อนุมัติสามารถคืนเงินได้เลย

 

ไทยวิวัฒน์ เราให้คุณเลือกรูปแบบประกันภัยได้ทั้งรูปแบบรายเที่ยวหรือรูปแบบรายปี โดยมีรายละเอียดเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันไป โดยคุณสามารถดูรายละเอียด ทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง
ข้อตกลงคุ้มครอง สำหรับเดินทางทั่วโลก และขอยื่นวีซ่าเช็งเก้น WORLDWIDE PLUS
BASIC SILVER GOLD PLATINUM
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident Benefit 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses

2.1 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย** / Follow-up treatment in Thailand
2.2 การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical Treatment in Thailand

2,000,000
50,000
100,000
2,000,000
200,000
200,000
3,000,000
300,000
300,000
5,000,000
500,000
500,000
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Evacuation / Repatriation 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ / Return of minor
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery

X
X
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation X X 100,000 100,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง /
Loss or damage of personal baggage
X X 50,000 50,000
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay
8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in plubic transportations
8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage Delay
8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection flight
X
X
X
X
2,000
2,000
X
2,000
10,000
20,000
50,000
10,000
20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000
13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ /
Overseas hospitalization benefit
X 1,000
per day max
10,000
2,000
per day max
20,000
3,000
per day max
30,000

 

ข้อตกลงคุ้มครอง เดินทางในเอเชียASIA PLUS
BASIC SILVER GOLD PLATINUM
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident Benefit 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses

2.1 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย** / Follow-up treatment in Thailand
2.2 การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical Treatment in Thailand

2,000,000
50,000
100,000
2,000,000
200,000
200,000
3,000,000
300,000
300,000
5,000,000
500,000
500,000
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Evacuation / Repatriation 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ / Return of minor
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery

X
X
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellation X X 100,000 100,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง /
Loss or damage of personal baggage
X X 50,000 50,000
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay
8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in plubic transportations
8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage Delay
8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection flight
X
X
X
X
2,000
2,000
X
2,000
10,000
20,000
50,000
10,000
20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000
13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ /
Overseas hospitalization benefit
X 1,000
per day max
10,000
2,000
per day max
20,000
3,000
per day max
30,000

 

หมายเหตุ / Remark 
* อ.บ. 1 หมายถึงการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ/ Loss of life dismemberment,loss of sight or total permanent disability.
** ข้อ 2.1, *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรกนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย / 2.1,2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand.